Tag: Ecclesiastes 3:1-15

Ecclesiastes

The Time On Our Hands

Ecclesiastes 3:1-15

Oct 24, 2011   1:00:43