Tag: Ecclesiastes 2:1-11

Ecclesiastes

Amusing Yourself to Death

Ecclesiastes 2:1-11

Oct 11, 2011   1:03:14